Maze

Indhold og forløb

PiN

Formålet med uddannelsen Projektledelse i Netværk er at udvikle erfarne projektledere til reflekterede praktikere, der er i stand til at udvikle deres egne værktøjer og projekt-
ledelsesstil, der passer præcis til konteksten og personlige udgangspunkt.



Kursusstruktur

Projektledelse i Netværk er en intensiv efteruddannelse, som gennemføres på 10 måneder.

Efteruddannelsen er bygget op omkring 6 moduler med hver sit overordnede faglige tema. De enkelte moduler består af 3 sammenhængende hverdage med programlagte aktiviteter fra kl. 8.30 til ca. 16.00.

Det er en forudsætning for optagelse på uddannelsen, at deltagerne medbringer konkrete og relevante projekter fra deres virksomheder, idet en væsentlig pointe ved efteruddannelsen er, at den ny viden, som præsenteres igennem forløbet, skal afprøves i praksis på deltagernes projekter mellem modulerne.

Modul 1: Fra best practice til next practice

Dilemmaer og dualismer
Ved modul 1 introduceres de pædagogiske principper omkring oplevelse, indlevelse og udlevelse, som er grundlæggende for uddannelsen.

Den klassiske projektledelsesmodel udfordres med henblik på at udvikle nye og mere dynamiske værktøjer, som imødekommer udfordringerne ved design og ledelse af projekter i netværk.

Det primære mål med modul 1 er at få deltagerne til at reflektere over deres egen praksis og erkende muligheder og begrænsninger ved udøvelse af traditionel projektledelse.

Fokus er endvidere på team building og gruppedynamik, idet grupperne som deltagerne fordeles i, bliver et vigtigt omdrejningspunkt for den enkelte deltager igennem hele uddannelsesforløbet.

En deltager, der har fulgt modul 1, kan:

 • beskrive de samfundsmæssige, teknologiske og markedsmæssige tendenser, der sætter rammerne for design og ledelse af projekter
 • identificere og analysere projektlederens rolle og nødvendige kompetencer i forhold til et konkret projekt
 • anvende centrale projektledelsesværktøjer og vurdere deres muligheder og begrænsninger
 • reflektere over egen praksis og identitet som projektleder

Modul 2: Samarbejde på tværs af discipliner og kulturer

Grænseobjekter og praksisfællesskaber
Ved modul 2 introduceres strategier og metoder til håndtering af interesser og interessenter i netværksprojekter.

Det primære mål med modul 2 er at få deltagerne til at imødekomme udfordringerne ved at få mennesker med forskellige faglige og kulturelle baggrunde til at arbejde sammen mod et fælles mål.

Fokus er endvidere på strategier til motivation af projektdeltagere og metoder til fremstilling af konkrete og meningsfulde succeskriterier.

En deltager, der har fulgt modul 2, kan:

 • identificere og analysere centrale udfordringer, muligheder og barrierer i netværksprojekter
 • organisere praksisfællesskaber og anvende grænseobjekter til formulering og formidling af succeskriterier
 • forstå og beskrive kulturforskelle samt anvende dette konstruktivt i projektarbejde
 • inddrage og anvende social kapital som ledelsesværktøj
 • etablere et beredskab til håndtering af konflikter

Modul 3: Risiko og kompleksitet

Proaktiv usikkerhedsledelse og design af robuste projektstrategier
Ved modul 3 sættes der fokus på de globale udfordringer og vilkår i design og ledelse af projekter i netværk.

Det primære mål med modul 3 er at demonstrere, hvorledes vurdering og håndtering af kompleksitet og risici kan understøtte grundlaget for valg af en robust projektstrategi.

Deltagerne vil opnå forståelse for det dynamiske forhold mellem kvantitativ og kvalitativ risikostyring, og de vil få værktøjer til at håndtere den kompleksitet og uforudsigelighed, som ethvert netværksprojekt indeholder.

En deltager, der har fulgt modul 3, kan:

 • forstå og gengive udvalgte teorier og modeller om risikoopfattelse, risikovurdering og risikostyring
 • identificere og beskrive de aktører og processer, der har indflydelse på risikovurderingen af et netværksprojekt
 • udvælge og anvende relevante værktøjer til at kortlægge og håndtere risiko og kompleksitet
 • redegøre for forholdet mellem risikovurderinger, kompleksitet og kontekst

Modul 4: Videndeling og innovation

Metoder til design af nye processer, produkter og services
Modul 4 introducerer grundlæggende begreber om videndannelse og metoder til videndeling som basis for innovation og co-creation i netværk.

Det primære mål med modul 4 er at give deltagerne de kompetencer, der skal i spil, når viden omsættes til nye produkter, processer og services.

Deltagerne får desuden værktøjer til at håndtere de dilemmaer, der er knyttet til videndeling og innovation i netværk.

En deltager, der har fulgt modul 4, kan:

 • redegøre for forskellige forståelser af viden og begreber relateret hertil
 • udvælge og anvende metoder til videndeling i netværksprojekter
 • forstå og gengive udvalgte teorier om innovation og innovationsprocesser
 • inddrage både kortsigtede og langsigtede innovationsmål i egne projekter
 • formulere projektmål i et perspektiv der involverer kundeønsker og kundeoplevelser

Modul 5: Kontekstbaseret ledelse

Interventioner, sociale konstruktioner og meningsdannelse
Modul 5 handler om organisationer og projekter i konstant bevægelse. Især vil to væsentlige spørgsmål blive belyst: Hvordan kan vi forstå organisatoriske forandringsprocesser? Og hvilke ledelsesværktøjer kan vi anvende i dynamiske netværksprojekter med mange interessenter?

Fokus er på grundlæggende teorier om forandringsledelse samt konkrete strategier og metoder til implementering af processer, som understøtter forandringer.

Det primære mål med modul 5 er at sætte deltagerne i stand til at identificere, udvælge og anvende konkrete metoder og processer, der passer til forskellige forandringsforløb og den specifikke kontekst.

En deltager, der har fulgt modul 5, kan:

 • forstå og gengive udvalgte teorier og modeller om forandringsledelse og forandringsprocesser
 • identificere og analysere fornadringsprocesser i egen organisation og egne projekter
 • udvælge og anvende konkrete interventionsmetoder i egen praksis og reflektere over deres muligheder og begrænsninger
 • håndtere egne og medarbejderes forventninger og forbehold i forhold til at indgå i og medvirke til forandringsprocesser

Modul 6: Værdiskabelse og værdirealisering

Strategier, værdier og kreativitet
Modul 6 handler om skabelse og realisering af værdier. De fleste kan enes om, at værdiskabelse og værdirealisering er selve eksistensgrundlaget for ethvert projekt. Enigheden ophører imidlertid ofte, når værdierne skal defineres, identificeres, konkretiseres, måles, vejes, prissættes, omsættes, afsættes og fordeles.

Hvad er eksempelvis værdien af dit nuværende projekt? Har det betydning for projektets udførelse, at alle projektets aktører og interessenter er enige om, hvori værdierne består, og hvilke der har den største betydning? Betyder det, at de personer, der er tættest knyttet til skabelsen af de væsentligste værdier er de mest betydningsfulde? Kan vi alle skabe værdier? Og i så fald hvordan?

Det overordnede mål med modul 6 er at give deltagerne en forståelse for, hvordan værdier skabes og realiseres, og hvordan fokus på værdier med fordel kan integreres i den daglige praksis.

En deltager, der har fulgt modul 6, kan:

 • forstå og gengive udvalgte værditeorier af relevans og sætte dem i forhold til de værdibetragtninger, som hersker i egen organisation
 • beskrive forholdet mellem kreativitet, kreative processer og værdiskabelse
 • identificere byggestenene i en forretningsmodel, der har til formål at realisere de skabte værdier
 • anvende værdibetragtninger og kreativitet i egen praksis og reflektere over deres muligheder og begrænsninger
 • analysere værdiskabelse og værdirealisering i egne projekter

Katharina Laungaard
Spørgsmål?
Kontakt venligst
Program Manager
Katharina Laungaard 
katlau@business.dtu.dk
+45 45256114


Spørgsmål?
Kontakt venligst
Independent consultant
Mirjam Godskesen
mirjam@learning.aau.dk
+45 61667239

2017 PiN Kursusplan

Modul 1:
17-19 januar (uge 3)

Modul 2:
27. februar – 1. marts (uge 9)

Modul 3:
25-27 april (uge 17)

Modul 4:
12-14 juni (uge 24)

Modul 5:
28-30 august (uge 35)

Modul 6:
25-27 oktober (uge 43)
– sidste dag med afslutningsmiddag

http://www.business.dtu.dk/english/pin/indhold-og-forloeb
19 JULY 2018