PiN Puzzle

Udbytte og kompetencer

PiN

Formålet med uddannelsen Projektledelse i Netværk er at udvikle erfarne projektledere til reflekterede praktikere, der er i stand til at udvikle deres egne værktøjer og projekt-
ledelsesstil, der passer præcis til konteksten og personlige udgangspunkt.Processen

Efteruddannelsen er en kombination af oplevelse, indlevelse og udlevelse. Konceptet bygger på filosofien om, at ny viden først er tilegnet hos den enkelte, når den omsættes til handling og udvikling af den daglige projektledelsespraksis.

Gennem uddannelsesforløbet formulerer deltagere og undervisere i fællesskab de personlige udfordringer, som er udgangspunktet for udviklingsprocessen for den enkelte deltager.

Sammen opbygger deltagerne og underviserne en værktøjskasse af metoder og redskaber, der imødekommer udfordringerne ved design og ledelse af projekter i netværk.

På den måde forenes deltagernes praktiske erfaringer fra virksomhederne med den nyeste forskning fra DTU Management, og ny fælles viden dannes.

Deltagerne skal imødekomme deres personlige udfordringer i det daglige arbejde med projektledelse i virksomhederne mellem modulerne i uddannelsesforløbet.

Det er en effektiv måde, hvorpå deltagerne kan bringe den ny viden i anvendelse, og det gør det muligt for både deltagerne og deltagernes virksomheder at blive transformeret og dermed få fuldt udbytte af efteruddannelsen.

Udviklingsmål

Efteruddannelsen giver deltagerne en forståelsesramme og en værktøjskasse, der gør det muligt at designe, lede, koordinere og rådgive om projekter i netværk.

De overordnede udviklingsmål skal omsættes til konkrete personlige udfordringer.

Opnåelse af udviklingsmålene sker ved aktivt deltagelse i modulerne og gennem udvikling af deltagernes egen praksis som projektleder i virksomhederne mellem modulerne.

Der foretages en løbende evaluering af de resultater, som deltagerne kan dokumentere gennem arbejdet med de personlige udfordringer.

Ved efteruddannelsens afslutning skal deltagerne være i stand til:

  • at reflektere over egen praksis og erkende muligheder og begrænsninger ved udøvelse af projektledelse
  • at identificere centrale udfordringer i projekter på tværs af discipliner og kulturer
  • at fremstille motiverende og meningsfulde succeskriterier til netværksprojekter
  • at udøve proaktiv usikkerhedsledelse og formulere bæredygtige projektstrategier
  • at redegøre for grundlæggende metoder indenfor videndannelse og videndeling
  • at opstille konkrete metoder til design og innovation af nye processer, produkter og services
  • at lede og koordinere organisatoriske forandringsprocesser
  • at formulere konkurrencedygtige strategier til værdiskabelse i netværk
  • at skabe unikke projekter på basis af standardløsninger ved hjælp af modularisering
  • at udvikle og eksekvere en forretningsmodel

Den personlige udviklingsplan

Der udarbejdes en personlig udviklingsplan for alle deltagere ved efteruddannelsen.

Den personlige udviklingsplan tager afsæt i den enkelte deltagers faglige profil og opgaver som projektleder, og den beskriver de kompetencer, som deltageren i særlig grad skal have fokus på at tilegne sig undervejs i forløbet.

Den personlige udviklingsplan bliver et centralt udgangspunkt for den løbende evaluering af den enkelte deltager, og den er det første trin i klarlæggelsen af de personlige udfordringer, som deltageren skal imødekomme på tilfredsstillende vis for at gennemføre efteruddannelsen.

Den personlige udviklingsplan udarbejdes i samarbejde med efteruddannelsens programledelse og eventuelt en mentor fra deltagerens virksomhed.

Den personlige udfordring

Ved afslutningen af hvert modul skal deltagerne opstille en personlig udfordring, som skal imødekommes frem til næste modul.

Den personlige udfordring skal være en konkret aktivitet, der bygger på anvendelse af metoder og værktøjer fra de enkelte moduler, og det skal være en aktivitet, som leder til en transformation af deltagernes projektledelsespraksis.

Den valgte aktivitet skal godkendes af den fagligt ansvarlige underviser ved de respektive moduler.

Aktiviteten evalueres ved det efterfølgende modul på basis af de faglige udviklingsmål og opfyldelse af deltagernes egne succeskriterier.

Deltagerne skal kunne dokumentere, at aktiviteten har skabt forandring og transformation i deres netværksprojekt eller organisation.

Den personlige udfordring skal afspejle det kompetenceudviklingsbehov, som er beskrevet i den personlige udviklingsplan for den enkelte deltager.

Arbejdsformer

I undervisningen ved modulerne veksles der mellem faglige oplæg, øvelser, refleksion og gruppearbejde.

Undervisningen er præget af dialog mellem oplægsholdere og deltagere, hvor teori og analyser hele tiden konfronteres med deltagernes praktiske erfaringer.

Ved modulerne foregår arbejdet i grupper af 4-6 deltagere under vejledning af uddannelsens undervisere.

Forberedelse til de enkelte moduler består af læsning af artikler og bøger kombineret med løsning af de personlige udfordringer.

De personlige udfordringer er konkrete aktiviteter, der bygger på anvendelse af metoder og værktøjer fra de respektive moduler.

Den valgte aktivitet skal tage udgangspunkt i deltagerens egen arbejdssituation og virksomhed.

De personlige udfordringer handler således om personlig udvikling af deltagernes kompetencer, som helt konkret afprøves på virksomhedsspecifikke projekter og indarbejdes i deltagernes daglige projektlederpraksis.

Arbejdsbelastning

Design og ledelse af projekter i netværk er tilrettelagt som en deltidsuddannelse bestående af 6 moduler, der forløber over 12 måneder.

I hvert af de 6 moduler går 3 hele arbejdsdage til programlagte aktiviteter.

Arbejdsindsatsen ved hvert modul er estimeret til ca. 100 timer inklusive forberedelse.

Opgaveløsning finder sted på arbejdspladsen, hvor de nye redskaber og perspektiver skal afprøves på de daglige arbejdsopgaver mellem modulerne.

En meget stor del af arbejdsbelastningen er derfor sammenfaldende med det arbejde, som deltagerne almindeligvis udfører som ledere af deres projekter i virksomhederne.

Katharina Laungaard
Spørgsmål?
Kontakt venligst
Program Manager
Katharina Laungaard 
katlau@business.dtu.dk
+45 45256114


Spørgsmål?
Kontakt venligst
Independent consultant
Mirjam Godskesen
mirjam@learning.aau.dk
+45 61667239

2017 PiN Kursusplan

Modul 1:
17-19 januar (uge 3)

Modul 2:
27. februar – 1. marts (uge 9)

Modul 3:
25-27 april (uge 17)

Modul 4:
12-14 juni (uge 24)

Modul 5:
28-30 august (uge 35)

Modul 6:
25-27 oktober (uge 43)
– sidste dag med afslutningsmiddag

http://www.business.dtu.dk/english/pin/udbytte-og-kompetencer
19 JULY 2018